บุคลากร

Wichai Peanksikum

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ วิชัย เพียรกสิกรรม

วุฒิการศึกษา:

กศ.ม. พลศึกษา

วท.บ. พลศึกษา

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail:wichai.pea@lru.ac.th

Website: http://www.physical.edu.lru.ac.th/wichai_pea/

Surachai Chinperasatian

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย ชินพีระเสถียร

วุฒิการศึกษา:

ค.ม. พลศึกษา

ศษ.บ. พลศึกษา

สาขาที่ถนัด:

Java programming

Mathematical theory

Artificial neural network

Data structure and Al

E-mail: surachai.chi@lru.ac.th

Website: http://www.physical.edu.lru.ac.th/surachai.chi/

Warayut Raha

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรายศ หล้าหา

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา

ศษ.บ. พลศึกษา

 

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail:warayut.rah@hotmail.com

Website:http://www.physical.edu.lru.ac.th/warayut_rah/

Konphusit Kaewmark

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ กรภูศิษฐ์ แก้วมาก

วุฒิการศึกษา:

วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาค.ม.วิจัยและประเมินผลการ ศึกษา

กศ.บ. สุขศึกษา

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:konphusit.kae@hotmail.com

Website:http://www.physical.edu.lru.ac.th/konphusit_kae/

Manatsawee Buransri

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ มนัสวี บุราณศรี

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. พลศึกษา

ศษ.บ. พลศึกษา

 

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail:manatsawee.bur@hotmail.com

Website:http://www.physical.edu.lru.ac.th/manatsawee_bur/

Rawipas Suwannapat

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ รวิภาส สุวรรณพัฒน์

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. พลศึกษา

ศษ.บ. พลศึกษา

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail:rawipas.suw@hotmail.com

Website:http://www.physical.edu.lru.ac.th/rawipas_suw/

Supakorn Komasathit

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ ศุภกร โกมาสถิตย์

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. พลศึกษา

ศษ.บ. พลศึกษา

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail:supakorn.kom@hotmail.com

Website:http://www.physical.edu.lru.ac.th/supakorn_kom/

Supakorn Komasathit

อาจารย์ประจำสาขา

ว่าที่เรือโท วิสิษฐ์ วงษ์เขียว

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. พลศึกษา

ศษ.บ. พลศึกษา

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail:supakorn.kom@hotmail.com

Website:http://www.physical.edu.lru.ac.th/supakorn_kom/

Sunisa Sotarawat

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ สุนิสา โสทรวัตร์

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. พลศึกษา

ศษ.บ. พลศึกษา

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail:sunisa.sot@hotmail.com

Website:http://www.physical.edu.lru.ac.th/sunisa_sot/

Jaturong Sawangwong

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ จาตุรงค์ สว่างวงศ์

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. พลศึกษา

ศษ.บ. พลศึกษา

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail:jaturong.saw@hotmail.com

Website:http://www.physical.edu.lru.ac.th/jaturong_saw/

Kawin Boonprakon

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ กวิน บุญประโคน

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. พลศึกษา

ศษ.บ. พลศึกษา

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail:kawin.boo@hotmail.com

Website:http://www.physical.edu.lru.ac.th/kawin.boo/